kampski

creator of artistic memories

Disclaimer

Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt, heeft kampski met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. kampski kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan kampski niet instaan. kampski verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen. De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door kampski worden onderhouden. Hoewel kampski uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden. U kunt er van op aan dat kampski alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. kampski kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, kampski.
Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar: kampski.art.info@kampski.com

© 2024 kampski

Disclaimer | Privacyverklaring